Regulamin szkoleń

Warunkiem uczestnictwa w kursie organizowanym przez The Classic Yoga School jest :

 1. przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną, nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznie;
 2. dokonanie wpłaty we wskazanym terminie:
 • zaliczki w wysokości 100zł/warsztat oraz 500zł/szkolenie w ciągu 7 dni od przesłania zgłoszenia
 • na całość kwoty za szkolenie czekamy najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia lub warsztatu, w przypadku nie otrzymania wpłaty zastrzegamy sobie prawo do skreślenia z listy uczestników oraz zatrzymania zaliczki

Przesłanie zgłoszenia jest umową wiążącą, a wniesienie wpłaty jest równoznaczne z rezerwacją miejsca na wybraną usługę. Rezygnację przyjmujemy jedynie drogą pisemną. O pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów decyduje kolejność wpływu zaliczki.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest e-mail zwrotny z niezbędnymi informacjami na temat szkolenia lub warsztatu (miejsce, godziny rozpoczęcia itd.).

Cena szkolenia oraz warsztatów obejmuje materiały szkoleniowe, pierwszy egzamin oraz dyplom lub certyfikat w języku polskim. W przypadku niezaliczonego egzaminu, koszt dopuszczenia do ponownego egzaminu wynosi 100 zł, a termin ustalany jest zgodnie z możliwościami egzaminatorów oraz zdającego.

Kursant może powtarzać dany warsztat/szkolenie po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącymi i uiszczając opłatę w wysokości 50% ceny kursu.

W razie zniszczenia oryginału dyplomu koszt wydania nowego to 50zł za duplikat. Istnieje możliwość wyrobienia certyfikatu w języku angielskim po wcześniejszym ustaleniu ze szkołą.

W razie pisemnej rezygnacji uczestnika z usługi zwrot wpłaty odbywa się na następujących zasadach:

 1. W przypadku rezygnacji na 14 dni przed terminem rozpoczęcia kursu – zwrot 100% wpłaty;
 2. W przypadku rezygnacji na 7 dni przed terminem szkolenia – zwrot 50% wpłaty;
 3. W przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed terminem szkolenia – zwrot nie przysługuje;
 4. Przepisanie uczestnika na inny rodzaj szkolenia powoduje przeniesienie kwoty zaliczki na rozliczenie nowego szkolenia;
 5. Przy rezygnacji uczestnika w dniu szkolenia obowiązuje uiszczenie pełnej opłaty za szkolenie;
 6. W przypadku niestawienia się na warsztat lub szkolenia albo stawienie się w terminie późniejszym niż początek szkolenia zwrot kwoty za usługę nie przysługuje;
 7. W przypadku rezygnacji uczestnika po wcześniejszym dopuszczeniu do udziału w szkoleniu na indywidualnych warunkach zwrot wpłaty nie przysługuje bez względu na termin rezygnacji;

The Classic Yoga School zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany daty kursu w przypadku małej ilości dokonanych wpłat i zgłoszeń (w tym przypadku gwarantujemy zwrot całości wpłaty po wskazaniu konta bankowego przez uczestnika), o czym ma obowiązek poinformować uczestników mailem lub telefonicznie.

Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć i materiałów ze szkolenia.

Zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających pod rygorem wykluczenia uczestnika z kursu.

Obecność na wszystkich zajęciach w ramach szkolenia jest obowiązkowa. Organizator ma prawo skreślić z listy uczestników osobę, która nie była obecna na 20% zajęć. Jeśli przyczyna nieobecności wywołana została nadzwyczajnymi okolicznościami, (udokumentowanymi przez uczestnika) takimi jak choroba i inne, wtedy kurs może zostać kontynuowany.

Osobie skreślonej z w/w powodów nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów za kurs.

Materiały rozdawane podczas szkoleń podlegają prawom autorskim, a ich powielanie oraz rozpowszechnienie jest zabronione. W przypadku, gdy uczestnik nie dostosuje się do powyższych zasad obowiązuje go kara umowna w wysokości 2000 zł oraz dalsze postępowanie odszkodowawcze.

The Classic Yoga School nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, zaginione lub zniszczone mienie, a uczestnik bierze udział w szkoleniach oraz warsztatach na własne ryzyko. Podczas uczestnictwa w szkoleniu zaleca się uczestnikom posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości regulaminu uczestnika kursu.